پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع،شماره10 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396