پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع،شماره10، تابستان96 - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396