پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع،شماره10 - آرشیو مقالات - نسخه تابستان1396