پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره12، زمستان 96 - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396