پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره12 - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396