پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره8 - آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395