پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره9 -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396