پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره9 - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1396