پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره11، پاییز96 - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396