پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره11 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396