پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره11 - آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1396