پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره6 ، تابستان 95 - آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395