پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره6 -آرشیو مقالات - نسخه تابستان 1395