پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره 13 - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397