تعیین پارامترهای تاثیر گذار در استحکام فشاری سرد (CCS) گندله با استفاده از تکنیک های داده کاوی