تحلیل و ارزیابی ریسک در پروژه‌های دارای ماهیت ساخت، بهره برداری و انتقال