ارائه یک مدل ریاضی برای بهینه‌سازی قابلیت اطمینان در سیستم‌های صنعتی دارای قطعات افزونه با درنظر گرفتن شاخص های اقتصادی