ارائه مدل ریاضی برای بهینه سازی مسئله مکان یابی تسهیلات و طراحی شبکه با در نظرگرفتن تراکم کمان ها