بررسی رابطه ابعاد شخصیتی با مهارت های اجتماعی و ناگویی خلقی