ارائه یک رویکرد پیشگیرانه به منظور مديريت ریسک های عرضه در يك زنجيره تامين انعطاف پذير