ارائه الگوی تبیین بازده مورد انتظار در شرایط رونق و رکود بازار در بورس اوراق بهادار تهران