عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کننده ایرانی به خرید و مصرف کالا‌های ایرانی: مسائل و راه‌کارها