تحلیل دینامیکی تیر مدرج هدفمند با خاصیت پیزوالکتریکی تحت بار مکانیکی و الکتریکی