ارائه الگویی جدید جهت شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب تامین کنندگان و ارائه رویکرد تصمیم گیری در شرکت ملی نفت ایران با استفاده از محاسبات خاکستری