اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

نویسندگان پس از ارسال مقاله، به منظور پیشگیری از تخلفات احتمالی و حفظ حقوق و مالکیت معنوی، موظف هستند "فرم واگذاری حق نشر "را تکمیل و به صورت فایل به ایمیل نشریه ارسال نمایند. 

موازین قانونی و اخلاقی در نشر مقالات :

نشریه از پذیرفتن مقالات به چاپ رسیده در نشریات داخلی یا خارجی یا در حال بررسی امتناع ورزیده و نویسنده(گان) باید در تعهد نامه خود به این نکته اشاره کنند که مقاله به صورت هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده یا به چاپ نرسیده است و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی برای مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

چاپ مقاله ای که قبلاً در همایش ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات منتشر شده است  بلا مانع می باشد امّا ضروری است که مراتب با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام گردد.

کلیه نویسندگان مقاله از ارسال آن مطلع بوده و فرم تعهد نامه مقاله باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد:

مسؤولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی تمامی افراد بر عهده نویسنده مسؤول می باشد.

مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر با توجه به میزان مشارکت آنان، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش درصورت عدم ذکر نام ایشان در صفحه عنوان و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده(گان) است.

مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.

اصول‌کلی:

مجله در پذیرش یا عدم پذیرش مقالات، آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.

مسؤولیت صحت و سقم منابع و مطالب چاپ شده در هر صورت بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد بود.

مجله از پذیرش مقالاتی که بر اساس استانداردهای موجود دارای سرقت معنوی (علمی-ادبی)  باشد، خودداری می نماید. ضمناً این مجله اصول copyright  را نیز رعایت می کند.

مطالب مقاله نبایدکپی از مقالات مشابه باشد و نویسندگان مقاله، در صورت استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده های منتشر شده یا منتشر نشده فرد یا افراد دیگر، بایستی به روش مناسب، استناد نموده و منبع را ذکر نمایند و یا با کسب اجازه در موارد ضروری باشد.

بارگزاری و ارسال مقاله به مجله و همچنین دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده رایگان می باشد.