پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره 13 -آرشیو مقالات - نسخه بهار 1397