پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره8 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1395