پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره12 -آرشیو مقالات - نسخه زمستان 1396