ساختار نشریه

صاحب امتیاز : انجمن علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع

ناشر: انتشارات فرزانگان

سردبیر : دکتر محمد تقی پور

 

هیئت تحریریه

  1. دکتر حمید نهاردانی
  2. مهدی نبی پورافروزی
  3. جواد خمیس آبادی
  4. علیرضا سروش

هیئت داوران

دکتر علیرضا میرعمادی

دکتر آرمان بهاری

دکتر محمدرضا فروزانفر

دکتر حامد شاکریان

دکتر متین آل احمد