پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع، شماره3 ، پاییز 94 -آرشیو مقالات - نسخه پاییز 1394