بهبود فروش تولید در صنایع تولیدی با در نظر گرفتن سوابق فروش با رویکرد کنترل میانگین