تببین مولفه های توسعه پایدار ملی با رویکرد ادبیات سنتی ایران (ضرب المثل ها و اشعار)