شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بیرونی کلیدی موفقیت در مدیریت فرآیند کسب‌وکار با رویکرد سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)