آخرین اخبار نشریه
  پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ( علمی پژوهشی )
 • معرفي نشريه
  علمی

  مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع به عنوان یکی از مجـلات علمی تحت نظارت اندیشکده اشراق متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن، إن شاء الله با هدف تکمیل رسالت علمی فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.


  آخرین مقالات منتشر شده
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
   خدیجه  رئیسیان پروری
   شماره 27 , دوره 6 , پاییز 1400
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گ چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گذاری، مالی و بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 40 شرکت هستند که با روش حذف سیستماتیک تعداد 33 شرکت حجم نمونه را تشکیل داده است. به منظور جمع‌آوری داده ها اطلاعات مالی موردنیاز، از طریق صورت های مالی طی بازه زمانی 5 ساله 1397-1393 به شیوه پنل دیتا استخراج شده که بوسیله نرم‌افزار SPSS و ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل رگرسیون استفاده شده است. سه فرضیه بررسی شده است و نتایج نشان داد که بین اندازه هیأت مدیره، تعداد مدیران مستقل هیأت مدیره و کارایی کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و فرضیه های پژوهش تأیید شدند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدل علی افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین
   امیرحسین  تات
   شماره 26 , دوره 6 , تابستان 1400
   هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی برای افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین بود. روش تحقیق همبستگی و بر پایه مفروضه های مدل یابی معادلات ساختاری، نمونه آماری شامل اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بودن چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی برای افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین بود. روش تحقیق همبستگی و بر پایه مفروضه های مدل یابی معادلات ساختاری، نمونه آماری شامل اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بودند که با توجه به جدول استفان اولجنیک به نقل از نصر و همکاران 1386، با اندازه اثر کم و توان آماری 5/0 تعداد 212 نفر انتخاب شدند که به سه پرسشنامه رهبري تحولي بس و آووليو‌ (١٩٩٧‌)، توانمندسـازي روان شـناختي وتـن و کمـرون (١٩٩٨) و بهره وری آموزشی بازرگان (1392) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که متغيرهاي پيش بين رهبری تحول آفرین متغير بهره وری آموزشی را پيش بيني مي کنند، رهبری تحول آفرین و بهره وری آموزشی مدل علی پژوهش که در آن متغيرهاي پيش بين رهبری تحول آفرین از لحاظ برازش با داده هاي دو گروه زنان و مردان يکسان است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران
   فاطمه محمدزاده
   شماره 27 , دوره 6 , پاییز 1400
   حق الزحمه حسابرسی از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کرد. عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی مؤثر است از جمله این عوامل می توان به کیفیت حسابرسی اشاره کرد. سؤالات اصلی این تحقیق این است که آیا میان حق الزحم چکیده کامل
   حق الزحمه حسابرسی از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کرد. عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی مؤثر است از جمله این عوامل می توان به کیفیت حسابرسی اشاره کرد. سؤالات اصلی این تحقیق این است که آیا میان حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ و همینطور، آیا میان حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ برای این منظور، داده های موردنیاز این تحقیق از 52 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1393 تا 1397 جمع آوری گردیده است. روش های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج نشان می دهد که، رابطۀ معناداری میان حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و نیز کیفیت حسابرسی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی
   فاطمه محمدزاده
   شماره 26 , دوره 6 , تابستان 1400
   رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش، بررسی نوع م چکیده کامل
   رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده (مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد. از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال های 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری، مالكيت نهادی، مالكيت خانوادگی، اندازه شرکت و سودآوری آتی. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند. همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)
   میثم  احمدیان چاشمی عزت اله  اصغری زاده
   شماره 28 , دوره 6 , زمستان 1400
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل چکیده کامل
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: لبنی کاله)با هدف شناسايى و اولويت بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى انجام شده است. در اين پژوهش براى تجزيه و تحليل داده هاى حاصل از پرسشنامه ها از روش تحليل عاملى تأييدى و معادلات ساختارى حداقل مربعات جزئى استفاده شده است. سپس با استفاده از تكنيك هاى چند شاخصه فازى از قبيل؛ فرآيند تحليل شبكه فازى، اين عوامل وزندهى و با استفاده از تكنيك هاى آراس فازى و ويكور فازى، رتبه بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى صورت گرفته است. در پايان به كمك نتايج تكنيك هاى فوق و با استفاده از استراتژى اولويت بندى كپلند، به اولويت بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى پرداخته شد. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه ١١ عامل ”تعهد مديريت، مديريت و كنترل كيفيت جامع با تأكيد بر بهبود مستمر، رضايت مشترى، انعطاف پذيرى عمليات، نوآورى، تكنولوژى، كنترل تأسيسات، مديريت تأمين كننده، رهبرى هزينه/ قيمت، مديريت منابع انسانى و رقابت هاى جهانى به عنوان عوامل كليدى موفقيت در پياده سازىتوليد در كلاس جهانى شناسايى شده اند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه عامل تكنولوژى نسبت به عوامل ديگر از اولويت برترى برخوردار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های رهبر (عملگرا، تحول گرا، بدون رهبری)
   فتاح ناظم
   شماره 26 , دوره 6 , تابستان 1400
   ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در دانشکده های سما تهران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرى ١١٧ ﻧﻔﺮى ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ارﺷﺪ سازمان سما و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮى و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌ چکیده کامل
   ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در دانشکده های سما تهران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرى ١١٧ ﻧﻔﺮى ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ارﺷﺪ سازمان سما و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮى و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل EFQM ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد روﺳﺎى سازمان سما ٦٦/٠ و در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ٨٧/٠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﻴﻒ و اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎرى دادهﻫﺎ در راﺳﺘﺎى ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در دانشکده های سما تهران راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎى ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى دو ﻣﺪل (ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى) اﺳﺖ، از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در دانشکده های سما تهران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارى وﺟﻮد دارد. در ﻣﻮرد ﻧﻴﻤﺮخ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى روﺳﺎى دانشکده های سما تهران، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﺑﺪون رﻫﺒﺮى (٨/٧٥(M=% داراى ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮى در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮى ﻋﻤﻞﮔﺮا (٧٤(M=% ﺑﻮد و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﻋﻤﻞﮔﺮا داراى ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮى ﺗﺤﻮلﮔﺮا (٦٣(M=% ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ در دانشکده های سما تهران، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﺑﺪون رﻫﺒﺮى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی
   زهرا  اسلامی نژاد
   شماره 33 , دوره 8 , بهار 1402
   هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با ا چکیده کامل
   هدف تحقیق بررسی اثر متقابل جهت گیری بازاریابی سبز و استراتژیک بر مزیت رقابتی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت فولاد اصفهان می‌باشد که تعداد 235 می‌باشد. جهت نمونه‌گیری، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 146 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه است که از تحقیقات پاپاداس و همکاران (2018) برگرفته شده و برای سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت ها از 7 سوال، فشار محیطی ذینفعان از 6 سوال، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از 9 سوال، مزیت رقابتی از 6 سوال، عملکرد مالی از 5 سوال و جهت گیری بازاریابی سبز داخلی از 7 سوال تشکیل شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از از نرم‌افزارو pls spss استفاده گردید که طبق نتایج حاصل از پژوهش، جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مثبت با گرایش استراتژیک بازاریابی سبز ارتباط دارد. فشارهای محیطی سهامداران با گرایش بازاریابی سبز استراتژیک ارتباط مثبت دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی دارد. جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز از طریق مزیت رقابتی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد. وقتی جهت گیری بازاریابی سبز داخلی بیشتر باشد، تأثیر مثبت جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز بر مزیت رقابتی مثبت می شود. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  ابر واژگان

 • صاحب امتیاز
  اندیشکده اشراق
  شاپای الکترونیکی:2588-2791

  دوره انتشار: فصلنامه
  پست الکترونیک
  miejjournal@gmail.com
  نشانی
  تلفن
  02128423855

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 6
  تعداد شماره ها 16
  مقالات چاپ شده 15
  تعداد نویسندگان 41
  تعداد مشاهده مقاله 48732
  تعداد دانلود مقاله 7853
  تعداد مقالات ارسال شده 26
  تعداد مقالات رد شده 0
  تعداد مقالات پذیرفته شده 19
  درصد پذیرش 70 %
  زمان پذیرش(روز) 60
  تعداد داوران 0
  آخرین به روزرسانی 01/04/1403