آخرین اخبار نشریه
  پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ( علمی پژوهشی )
 • معرفي نشريه
  علمی

  مجله علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع به عنوان یکی از مجـلات علمی تحت نظارت اندیشکده اشراق متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن، إن شاء الله با هدف تکمیل رسالت علمی فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور می باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت ماهانه، دستاوردهای علمی  محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.


  آخرین مقالات منتشر شده
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
   خدیجه  رئیسیان پروری
   شماره 27 , دوره 6 , پاییز 1400
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گ چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گذاری، مالی و بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 40 شرکت هستند که با روش حذف سیستماتیک تعداد 33 شرکت حجم نمونه را تشکیل داده است. به منظور جمع‌آوری داده¬ها اطلاعات مالی موردنیاز، از طریق صورت های مالی طی بازه زمانی 5 ساله 1397-1393 به شیوه پنل دیتا استخراج شده که بوسیله نرم‌افزار SPSS و ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل رگرسیون استفاده شده است. سه فرضیه بررسی شده است و نتایج نشان داد که بین اندازه هیأت مدیره، تعداد مدیران مستقل هیأت مدیره و کارایی کمیته حسابرسی و حق¬الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و فرضیه های پژوهش تأیید شدند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مدل علی افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین
   امیرحسین  تات
   شماره 26 , دوره 6 , تابستان 1400
   هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی برای افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین بود. روش تحقیق همبستگی و بر پایه مفروضه های مدل یابی معادلات ساختاری، نمونه آماری شامل اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بودن چکیده کامل
   هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی برای افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین بود. روش تحقیق همبستگی و بر پایه مفروضه های مدل یابی معادلات ساختاری، نمونه آماری شامل اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بودند که با توجه به جدول استفان اولجنیک به نقل از نصر و همکاران 1386، با اندازه اثر کم و توان آماری 5/0 تعداد 212 نفر انتخاب شدند که به سه پرسشنامه رهبري تحولي بس و آووليو‌ (١٩٩٧‌)، توانمندسـازي روان شـناختي وتـن و کمـرون (١٩٩٨) و بهره وری آموزشی بازرگان (1392) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که متغيرهاي پيش بين رهبری تحول آفرین متغير بهره وری آموزشی را پيش بيني مي کنند، رهبری تحول آفرین و بهره وری آموزشی مدل علی پژوهش که در آن متغيرهاي پيش بين رهبری تحول آفرین از لحاظ برازش با داده هاي دو گروه زنان و مردان يکسان است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران
   فاطمه محمدزاده
   شماره 27 , دوره 6 , پاییز 1400
   حق الزحمه حسابرسی از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کرد. عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی مؤثر است از جمله این عوامل می توان به کیفیت حسابرسی اشاره کرد. سؤالات اصلی این تحقیق این است که آیا میان حق الزحم چکیده کامل
   حق الزحمه حسابرسی از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کرد. عوامل مختلفی بر حق الزحمه حسابرسی مؤثر است از جمله این عوامل می توان به کیفیت حسابرسی اشاره کرد. سؤالات اصلی این تحقیق این است که آیا میان حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ و همینطور، آیا میان حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ برای این منظور، داده های موردنیاز این تحقیق از 52 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1393 تا 1397 جمع آوری گردیده است. روش های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج نشان می دهد که، رابطۀ معناداری میان حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و نیز کیفیت حسابرسی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی
   فاطمه محمدزاده
   شماره 26 , دوره 6 , تابستان 1400
   رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش، بررسی نوع م چکیده کامل
   رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد. هدف پژوهش، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده (مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد. از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال های 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری، مالكيت نهادی، مالكيت خانوادگی، اندازه شرکت و سودآوری آتی. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند. همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های رهبر (عملگرا، تحول گرا، بدون رهبری)
   فتاح ناظم
   شماره 26 , دوره 6 , تابستان 1400
   ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در دانشکده های سما تهران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرى ١١٧ ﻧﻔﺮى ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ارﺷﺪ سازمان سما و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮى و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌ چکیده کامل
   ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در دانشکده های سما تهران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎرى ١١٧ ﻧﻔﺮى ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ و ارﺷﺪ سازمان سما و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎرى اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮى و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪل EFQM ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد روﺳﺎى سازمان سما ٦٦/٠ و در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ٨٧/٠ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﻴﻒ و اﺳﺘﻨﺒﺎط آﻣﺎرى دادهﻫﺎ در راﺳﺘﺎى ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در دانشکده های سما تهران راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد، از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎى ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى دو ﻣﺪل (ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى) اﺳﺖ، از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ از روش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در دانشکده های سما تهران راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدارى وﺟﻮد دارد. در ﻣﻮرد ﻧﻴﻤﺮخ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى روﺳﺎى دانشکده های سما تهران، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﺑﺪون رﻫﺒﺮى (٨/٧٥(M=% داراى ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮى در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮى ﻋﻤﻞﮔﺮا (٧٤(M=% ﺑﻮد و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﻋﻤﻞﮔﺮا داراى ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮى ﺗﺤﻮلﮔﺮا (٦٣(M=% ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﺒﻚ ﻏﺎﻟﺐ در دانشکده های سما تهران، ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮى ﺑﺪون رﻫﺒﺮى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)
   میثم  احمدیان چاشمی عزت اله  اصغری زاده
   شماره 28 , دوره 6 , زمستان 1400
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش¬هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك¬هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل چکیده کامل
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش¬هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك¬هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: لبنی کاله)با هدف شناسايى و اولويت¬بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى انجام شده است. در اين پژوهش براى تجزيه و تحليل داده هاى حاصل از پرسشنامه ها از روش تحليل عاملى تأييدى و معادلات ساختارى حداقل مربعات جزئى استفاده شده است. سپس با استفاده از تكنيك¬هاى چند شاخصه فازى از قبيل؛ فرآيند تحليل شبكه فازى، اين عوامل وزندهى و با استفاده از تكنيك هاى آراس فازى و ويكور فازى، رتبه بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى صورت گرفته است. در پايان به كمك نتايج تكنيك هاى فوق و با استفاده از استراتژى اولويت¬بندى كپلند، به اولويت¬بندى عوامل كليدى پياده¬سازى توليد در كلاس جهانى پرداخته شد. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه ١١ عامل ”تعهد مديريت، مديريت و كنترل كيفيت جامع با تأكيد بر بهبود مستمر، رضايت مشترى، انعطاف¬پذيرى عمليات، نوآورى، تكنولوژى، كنترل تأسيسات، مديريت تأمين¬كننده، رهبرى هزينه/ قيمت، مديريت منابع انسانى و رقابت¬هاى جهانى به عنوان عوامل كليدى موفقيت در پياده سازىتوليد در كلاس جهانى شناسايى شده¬اند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه عامل تكنولوژى نسبت به عوامل ديگر از اولويت برترى برخوردار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی تاثير هوشمند سازی شهرها در موفقيت مديريت زنجيره تامين (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)
   اکرم  محمدي معصومه  چهارمحال
   شماره 30 , دوره 7 , تابستان 1401
   اهدف سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM) افزایش کارایی زنجیره تامین برای تحویل صحیح محصولات به مشتریان در سازمان‎های توزیع است. علاوه بر این، فرایند هوشمندسازی شهرها این رویکرد را در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها دچار تحول کرده است. تحقیق حاضر با هدف تأثیر شاخص‌های شه چکیده کامل
   اهدف سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM) افزایش کارایی زنجیره تامین برای تحویل صحیح محصولات به مشتریان در سازمان‎های توزیع است. علاوه بر این، فرایند هوشمندسازی شهرها این رویکرد را در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها دچار تحول کرده است. تحقیق حاضر با هدف تأثیر شاخص‌های شهر هوشمند بر موفقیت سیستم زنجیره تامین انجام گرفت. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز با روش نمونه‌گیری تصادفی از مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده است، که روایی پرسشنامه با روایی صوری و سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS نشان داد، سیستم‌های حمل و نقل هوشمند، خدمات مبتنی بر ابر، اینترنت اشیاء و دانش شهری تاثیر معناداری بر موفقیت سیستم‌‌های زنجیره تامین دارند. نتیجه این مطالعه می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای به سازمان‌ها و شرکت‌ها با بینش‌های متعددی در مورد نقش هوشمند‌سازی شهرها در موفقیت سیستم‌های زنجیره تامین در ارتباط با مشتری کمک کند و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه مانند اینترنت اشیا، رایانش ابری، سیستم های حمل و نقل هوشمند و موارد دیگر در این بخش از مدیریت سازمان بسیار مهم است. بنابراین، جنبه‌های مربوط به این عوامل باید مورد توجه هر سازمان در تلاش برای توسعه سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تحلیل و بررسی فاکتورهای تأثیر گذار در مکان یابی ایستگاه‌های آتش نشانی از منظر شهر سازی در شهرستان خوی
   سجاد  حسینلو محمد  ایماندار محمدرضا  قاسمی
   شماره 30 , دوره 7 , تابستان 1401
   با توجه به گسترش شهرنشینی ضرورت اهتمام به مسئله ایمنی بیش از پیش آشکار می شود. ایستگاه‌های آتش نشانی به عنوان بخشی در جهت اسکان و انتظار خودروهای آتش نشانی و امداد، از جمله مراکز مهم و ضروری خدمات رسانی در شهرها هستند. مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی برای ایجاد ایمنی شه چکیده کامل
   با توجه به گسترش شهرنشینی ضرورت اهتمام به مسئله ایمنی بیش از پیش آشکار می شود. ایستگاه‌های آتش نشانی به عنوان بخشی در جهت اسکان و انتظار خودروهای آتش نشانی و امداد، از جمله مراکز مهم و ضروری خدمات رسانی در شهرها هستند. مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی برای ایجاد ایمنی شهرها، جلوگیری و مقابله با هر نوع حادثه و آتش سوزی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا با توجه به معیارهای مکان گزینی و خصوصیت ها و شرایط حاکم در شهر خوی و با ارزیابی وضعیت ایستگاه آتش نشانی آن، چگونگی توزیع مکانی آن مشخص گردید و چنین حاصل شد که گرچه از منظر تعداد، یک ایستگاه برای شهر ناکافی می باشد، اما ایستگاه آتش نشانی موجود در شهر خوی از لحاظ بسیاری از شاخص ها و معیارها در وضعیت مناسبی به سر می برد و کمبود حداقل یک ایستگاه دیگر برای پوشش بخشی از شهر احساس می شود. هسته مرکزی شهر خوی به دلیل دارا بودن بازار سنتی و قدیمی که سرپوشیده می باشد و به خاطر ترافیک ایجاد شده توسط وسایل نقلیه و نیز تراکم جمعیت موجود در آن بسیار حائز اهمیت بوده و می طلبد حداقل یک ایستگاه آتش نشانی در محدوده دسترسی به چهار خیابان اصلی منتهی به مرکز شهر ایجاد و احداث گردد. هدف اصلی‌ پژوهش‌ حاضر معیارهای‌ مؤثر در مکانیابی‌ ایستگاه های‌ آتش‌ نشانی‌ از دیدگاه برنامه‌ ریزی‌ شهری‌ می‌ باشد و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (سطح شهرستان خوی) می باشد. نتیجه‌ پژوهش‌ نشان می‌ دهد به‌ دلیل‌ رشد و توسعه‌ غیر اصولی‌ شهرها و نیز به‌ منظور کاهش‌ خسارات ناشی‌ از وقوع حوادث و بحران های‌ مختلف‌ در شهرها، مکانیابی‌ کاربری های‌ امداد رسانی‌ اورژانسی‌ نظیر ایستگاه های‌ آتش‌ نشانی‌ در شهرها به‌ عنوان یکی‌ از راهکارهای‌ کارا در مدیریت‌ بحران مورد توجه‌ متخصصین‌ قرار گرفته‌ است‌. و می‌ توان گفت‌ وجود کاربری‌ های‌ مختلف‌ در مناطق‌ شهری‌ مسائل‌ خاص خود را به‌ همراه دارد. به این صورت که اسکان و تثبیت هر عنصر شهری‌ در موقعیت‌ فضایی‌- کالبدی‌ خاصی‌ از سطح‌ شهر، تابع‌ اصول و قواعد و سازوکار خاصی‌ است‌ و مهم است که که در مکان یابی ایستگاه های جدید شاخص های تراکم جمعیت، پتانسیل پهنه ها، شعاع دسترسی، و نزدیکی به شریان های ارتباطی مد نظر قرار گیرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - (شناسایی و ارزیابی اتلافات سیستم تولیدی بر اساس تفکر تولید ناب با استفاده از ابزار نقشه برداری جریان ارزش (VSM) مطالعه موردی: شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران
   زینب  صفرنیا مهدی  زارع پور
   شماره 29 , دوره 7 , بهار 1401
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش¬هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل چکیده کامل
   شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش¬هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: لبنی کاله)با هدف شناسايى و اولويت بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى انجام شده است. در اين پژوهش براى تجزيه و تحليل داده هاى حاصل از پرسشنامه ها از روش تحليل عاملى تأييدى و معادلات ساختارى حداقل مربعات جزئى استفاده شده است. سپس با استفاده از تكنيك هاى چند شاخصه فازى از قبيل؛ فرآيند تحليل شبكه فازى، اين عوامل وزندهى و با استفاده از تكنيك هاى آراس فازى و ويكور فازى، رتبه بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى صورت گرفته است. در پايان به كمك نتايج تكنيك هاى فوق و با استفاده از استراتژى اولويت بندى كپلند، به اولويت بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى پرداخته شد. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه ١١ عامل ”تعهد مديريت، مديريت و كنترل كيفيت جامع با تأكيد بر بهبود مستمر، رضايت مشترى، انعطاف پذيرى عمليات، نوآورى، تكنولوژى، كنترل تأسيسات، مديريت تأمين كننده، رهبرى هزينه/ قيمت، مديريت منابع انسانى و رقابت هاى جهانى به عنوان عوامل كليدى موفقيت در پياده سازىتوليد در كلاس جهانى شناسايى شده اند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه عامل تكنولوژى نسبت به عوامل ديگر از اولويت برترى برخوردار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارائه مدلی جهت شناسایی رابطه میان نواوری مدل کسب و کار و مدیریت کیفیت با میانجی‌گری رضایت شغلی و تعهد سازمانی مورد مطالعه: بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی
   شماره 17 , دوره 4 , بهار 1398
   چالش هاي رقابتی جدید متقاضی آن است که شرکت‌ها محیط رقابتی خود را درك کنند. افزون بر این، با شکل گیري محیط‌هاي رقابتی، تنها سازمان‌هایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیت‌هاي مهم سازمانی همچون نوآوري تقویت کرده و عملکردهای با ابعاد و ساختارهای چکیده کامل
   چالش هاي رقابتی جدید متقاضی آن است که شرکت‌ها محیط رقابتی خود را درك کنند. افزون بر این، با شکل گیري محیط‌هاي رقابتی، تنها سازمان‌هایی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند که عملکرد خود را در قابلیت‌هاي مهم سازمانی همچون نوآوري تقویت کرده و عملکردهای با ابعاد و ساختارهای چندبعدی و پیچیده، در مقوله‌هاي کیفیت و نوآوري را داشته باشند. از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین نواوری مدل کسب و کار و مدیریت کیفیت به عنوان متغیر های اصلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان متغیر های میانجی می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بخش اداری شرکت هاي راه سازی گرید 1 استان تهران است، که جمعاً شامل133 نفر می‌باشند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 101 نفر بدست آمده است. روش نمونه-گیری در این پژوهش بصورت تصادفی ساده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و طیف لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده است. براي سنجش فرضیات تحقیق، از آزمون همبستگی و جهت تأیید و برازش مدل مربوطه از مدل سازی معادله ساختاری (نرم افزارهای SPSS24 و Smartpls3.0) استفاده گردیده است. يافته‌ها بیانگرآن است که تمام فرضیه های پژوهش در سطح 0.01 و با 9۵ درصد اطمینان تایید می‌شوند. اثبات نقش میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر قابلیت نوآوری کسب و کار و مدیریت کیفیت به این معناست که، قابلیت نوآوری کسب وکار تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت کیفیت دارد و موجب بهبود و ارتقاي خدمات و محصولات خواهد شد. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  اندیشکده اشراق
  شاپای الکترونیکی:2588-2791

  دوره انتشار: فصلنامه
  پست الکترونیک
  miejjournal@gmail.com
  نشانی
  تلفن
  02128423855

  جستجو

  بانک ها و نمایه ها

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 4
  تعداد شماره ها 11
  مقالات چاپ شده 10
  تعداد نویسندگان 33
  تعداد مشاهده مقاله 16796
  تعداد دانلود مقاله 2856
  تعداد مقالات ارسال شده 20
  تعداد مقالات رد شده 0
  تعداد مقالات پذیرفته شده 14
  درصد پذیرش 70 %
  زمان پذیرش(روز) 54
  تعداد داوران 0
  آخرین به روزرسانی 21/03/1402