چ

  • چهارمحال.معصومه بررسی تاثير هوشمند سازی شهرها در موفقيت مديريت زنجيره تامين (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]