م

  • محمدزاده.فاطمه بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره6, شماره 27 - پاییز سال 1400]
  • محمدزاده.فاطمه بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی [ دوره6, شماره 26 - تابستان سال 1400]
  • محمدي.اکرم بررسی تاثير هوشمند سازی شهرها در موفقيت مديريت زنجيره تامين (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا) [ دوره7, شماره 30 - تابستان سال 1401]