ر

  • رئیسیان پروری.خدیجه بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره6, شماره 27 - پاییز سال 1400]