• فهرست مقالات خدیجه  رئیسیان پروری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    خدیجه  رئیسیان پروری
    هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گ چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارایی هیئت مدیره شرکت و هزینه های حسابرسی شرکت می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش توصیفی پس رویدادی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است چراکه نتایج آن مورد استفاده بهره وران قرار خواهد گرفت. جامعه آماري اين پژوهش كليه شرکت های سرمایه گذاری، مالی و بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 40 شرکت هستند که با روش حذف سیستماتیک تعداد 33 شرکت حجم نمونه را تشکیل داده است. به منظور جمع‌آوری داده¬ها اطلاعات مالی موردنیاز، از طریق صورت های مالی طی بازه زمانی 5 ساله 1397-1393 به شیوه پنل دیتا استخراج شده که بوسیله نرم‌افزار SPSS و ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل رگرسیون استفاده شده است. سه فرضیه بررسی شده است و نتایج نشان داد که بین اندازه هیأت مدیره، تعداد مدیران مستقل هیأت مدیره و کارایی کمیته حسابرسی و حق¬الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و فرضیه های پژوهش تأیید شدند. پرونده مقاله