• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)
    میثم  احمدیان چاشمی عزت اله  اصغری زاده
    شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش¬هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك¬هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل چکیده کامل
    شتاب روز افزون جهانى شدن اقتصاد و تحولات شگرف در عرصه توليدات صنعتى، فرصت-ها و چالش¬هاى بزرگى را براى صنايع به وجود آورده است، از اين رو اجراى الگوى مديريت و توليد در كلاس جهانى الزامى است. تحقيق حاضر تحت ارزیابی تكنيك¬هاى تصميم گيرى چند معياره به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: لبنی کاله)با هدف شناسايى و اولويت¬بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى انجام شده است. در اين پژوهش براى تجزيه و تحليل داده هاى حاصل از پرسشنامه ها از روش تحليل عاملى تأييدى و معادلات ساختارى حداقل مربعات جزئى استفاده شده است. سپس با استفاده از تكنيك¬هاى چند شاخصه فازى از قبيل؛ فرآيند تحليل شبكه فازى، اين عوامل وزندهى و با استفاده از تكنيك هاى آراس فازى و ويكور فازى، رتبه بندى عوامل كليدى پياده سازى توليد در كلاس جهانى صورت گرفته است. در پايان به كمك نتايج تكنيك هاى فوق و با استفاده از استراتژى اولويت¬بندى كپلند، به اولويت¬بندى عوامل كليدى پياده¬سازى توليد در كلاس جهانى پرداخته شد. نتايج تحقيق حاكى از آن است كه ١١ عامل ”تعهد مديريت، مديريت و كنترل كيفيت جامع با تأكيد بر بهبود مستمر، رضايت مشترى، انعطاف¬پذيرى عمليات، نوآورى، تكنولوژى، كنترل تأسيسات، مديريت تأمين¬كننده، رهبرى هزينه/ قيمت، مديريت منابع انسانى و رقابت¬هاى جهانى به عنوان عوامل كليدى موفقيت در پياده سازىتوليد در كلاس جهانى شناسايى شده¬اند. همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه عامل تكنولوژى نسبت به عوامل ديگر از اولويت برترى برخوردار است. پرونده مقاله