• صفحه اصلی
  • (شناسایی و ارزیابی اتلافات سیستم تولیدی بر اساس تفکر تولید ناب با استفاده از ابزار نقشه برداری جریان ارزش (VSM) مطالعه موردی: شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401072639769 بازدید : 2658 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی