ا

  • احمدیان چاشمی.میثم ارزیابی تكنيك هاى تصميم گيرى چند معياره (MCDM) به منظور رتبه بندى عوامل كليدى موفقيت در پياده سازى توليد در كلاس جهانى (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله) [ دوره6, شماره 28 - زمستان سال 1400]

ت

  • تات.امیرحسین مدل علی افزایش بهره وری آموزشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس رهبری تحول آفرین [ دوره6, شماره 26 - تابستان سال 1400]

ر

  • رئیسیان پروری.خدیجه بررسی رابطه بین کارایی هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره6, شماره 27 - پاییز سال 1400]

ف

  • فتاح.ناظم تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبک های رهبر (عملگرا، تحول گرا، بدون رهبری) [ دوره6, شماره 26 - تابستان سال 1400]

م

  • محمدزاده.فاطمه بررسی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره6, شماره 27 - پاییز سال 1400]
  • محمدزاده.فاطمه بررسی نوع مدیریت سود و ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر سودآوری آتی [ دوره6, شماره 26 - تابستان سال 1400]