• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - سازماندهی و استقرار روش های نوین مدیریتی در شرکت های صنعتی
    حمیدرضا ذکاوتی
    در تعریف‌ شرکت‌هایی‌ با رهبری‌ نوین‌ آمده است‌ که‌ شرکت‌ها یا مجموعه‌هایی‌ که‌ به‌ منظور هم‌ افزایش علم‌ و ثروت، رشد اقتصاد دانش‌ بنیان، تحقق‌ هدف های‌ علمی‌ و اقتصادی‌(شامل‌ گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری‌) و تجاری‌ سازی‌ نتایج‌ تحقیق‌ و رشد(شامل طراحی‌ و تولید کالا و چکیده کامل
    در تعریف‌ شرکت‌هایی‌ با رهبری‌ نوین‌ آمده است‌ که‌ شرکت‌ها یا مجموعه‌هایی‌ که‌ به‌ منظور هم‌ افزایش علم‌ و ثروت، رشد اقتصاد دانش‌ بنیان، تحقق‌ هدف های‌ علمی‌ و اقتصادی‌(شامل‌ گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری‌) و تجاری‌ سازی‌ نتایج‌ تحقیق‌ و رشد(شامل طراحی‌ و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌ های‌ برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل‌ می‌گردند از روش های‌ نوین‌ رهبری‌ استفاده می‌کنند. هدف از تحقیق‌ حاضر شناسایی‌ و الویت‌ بندی‌ عوامل‌ موثر بر استقرار مطلوب طرح های‌ نوین‌ مدیریتی‌ در شرکت‌ های‌ صنعتی می‌باشد. تجزیه‌ و تحلیل‌ سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و نتایج‌ نشان داد که‌ بیشترین‌ میانگین‌ مربوط به‌ استقرار مدیریت‌ دانش‌ در شرکت‌ های‌ صنعتی‌ است‌ و کمترین‌ میانگین‌ نیز مربوط به‌ مهارت های‌ مدیریتی‌ است‌ و ابعاد(مدیریت‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌، استقرار مدیریت‌ دانش‌، برنامه‌ های‌ کاری‌ منعطف‌، آموزش و توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌، توسعه‌ مدیریت‌ و سبک‌ مدیریت‌ مشارکتی‌) بالاتر از حد متوسط‌ و جزیی‌ از عوامل‌ موثر بر استقرار مطلوب طرح های‌ نوین‌ مدیریتی‌ در شرکت‌ های‌ صنعتی‌ می‌ باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل اثرات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان های صنعتی با تاثیر مدیریت منابع انسانی
    حمیدرضا ذکاوتی
    قرن بیست و یکم به قرن اقتصاد دانشی تبدیل گشته است و سرمایه دانشی به عنوان یک منبع مهم و دارایی اصلی در زندگی اجتماعی مطرح شده است. منابع غیرملموس مانند دانش، مزایای رقابتی بادوام ایجاد می کنند. در محیط کنونی با ویژگی هایی مثل افزایش سطح پیچیدگی، جهانی سازی و پویایی، توس چکیده کامل
    قرن بیست و یکم به قرن اقتصاد دانشی تبدیل گشته است و سرمایه دانشی به عنوان یک منبع مهم و دارایی اصلی در زندگی اجتماعی مطرح شده است. منابع غیرملموس مانند دانش، مزایای رقابتی بادوام ایجاد می کنند. در محیط کنونی با ویژگی هایی مثل افزایش سطح پیچیدگی، جهانی سازی و پویایی، توسعه و حفظ مهارت ها توانمندی های داخلی، ایجاد تغییرات هم در پایه دانشی سازمان و هم روشی که سازمان از دانش فعلی خود استفاده می کند، برای رقابت بسیار مهم است. بدین جهت مدیریت دانش در بسیاری از سازمان ها در اولویت اصلی سرمایه گذاری قرار دارد و این موضوع که عملکرد مدیریت دانش قویاً به سرمایه های فکری سازمان بستگی دارد مورد تأیید قرار گرفته است، پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و مؤسسات کوچک و بزرگ در گروه علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمان های صنعتی و غیر صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار دهند. در دهه اخیر اهمیت دانش، چه در ابعاد علمی و دانشگاهی و چه در ابعاد سازمانی پررنگ شده است. همچنین منابع انسانی، مهمترین عامل تعیین کننده در حرکت صحیح سازمان به سمت اهداف سازمانی می باشد. یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران در سطوح مختلف سازمان، چگونگی ایجاد بستر مناسب برای کارکنان است تا آنها با مسئولیت پذیری و احساس تعهد وظایف خود را به درستی انجام دهند و عملکرد بهینه داشته باشند. مدیریت منابع انسانی به عنوان اصلی ترین بازوی مدیریت هر سازمان وظیفه¬ی ایجاد چنین بستر و محیطی را خواهد داشت. پرونده مقاله